Regulamin to ważny element sklepu internetowego. Jego nieprawidłowe przygotowanie wiązać się może z nałożeniem wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż za pośrednictwem internetu. Aby regulamin sklepu internetowego był prawidłowy, musi on być przede wszystkim zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Te po 25 grudnia 2014 roku ulegają zmianie. Dlatego regulamin i obowiązki informacyjne spoczywające na sprzedawcy muszą być aktualizowane wraz ze zmieniającym się prawem.

Dotychczas prawo zobowiązywało sprzedawcę do umieszczenia określonych informacji w treści regulaminu sklepu internetowego. Wraz z nowymi przepisami unijnymi obowiązki te zostają poszerzone. Według nowych zasad, Konsument powinien być rzetelnie poinformowany o wszystkich prawach i obowiązków najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość. Oznacz to, że takie informacje należy je zamieścić już w treści sklepu internetowego.

Jednym z takich obowiązków jest konieczność umieszczenia przycisku zamówienia z informacją, iż wiąże się ona z obowiązkiem zapłaty. Przyciski mogą być opatrzone opisem wskazującym konieczność uiszczenia zapłaty, np.:

  • transakcja z obowiązkiem zapłaty
  • kup teraz
  • zapłać teraz
  • potwierdź zakup

Jak przygotować regulamin sklepu internetowego?

W zasadzie mamy na to dwa sposoby, albo przygotujemy go sami albo zlecimy kancelarii lub fachowcowi, który specjalizuje się w tego typu usługach dla sektora ecommerce. Jeżeli decydujemy się na samodzielne pisanie regulaminu, musimy pamiętać o klauzulach niedozwolonych przez UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta), który może ukarać sklep za stosowanie regulaminu niezgodnego z obowiązującym prawem. Listę klauzul niedozwolonych znajdziemy w rejestrze na stronach UOKiK.

Prezes UOKiK ma możliwość nakładania na przedsiębiorców kar finansowych za praktyki godzące w konsumentów. Maksymalna sankcja w takim przypadku może wynieść do 10 proc. przychodu w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

 

Jeżeli zdecydujemy się napisać regulamin samodzielnie, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument powinien zostać poinformowany w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

 

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków;

7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu stają się wiążące;

9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

10) miejscu i sposobie składania reklamacji;

11) prawie wypowiedzenia umowy.

 

Po sporządzeniu regulaminu warto zasięgnąć opinii specjalisty zlecając audyt regulaminu sklepu internetowego. Pozwoli to na wyłapanie i poprawienie ewentualnych błędów, które mogą spowodować nałożenie kary nakładane prze UOKiK potrafią być wysokie.